Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Opdracht

Alle opdrachten en vervolgopdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de advocaat van Noordzee Advocatenkantoor aan wie de opdracht is verstrekt. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de cliënt is bevestigd en door Noordzee Advocatenkantoor is aanvaard. Indien noodzakelijk kunnen collega advocaten waarnemen, nadat deze waarneming uitdrukkelijk door cliënt is aanvaard.

Artikel 2 Beëindiging van de overeenkomst

Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als Noordzee Advocatenkantoor de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

Artikel 3 Belangenbehartiging

Noordzee Advocatenkantoor voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Noordzee Advocatenkantoor, onder welke titel ook aan derden over te dragen.

Artikel 4 Tarieven

Honorarium: Voor het uitvoeren van opdrachten is de cliënt een honorarium verschuldigd van €150,- per uur (excl. BTW), tenzij anders is overeengekomen. Verschotten: Noordzee Advocatenkantoor zal naast het honorarium tevens in rekening brengen alle door het kantoor voor de cliënt te betalen kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, kosten van getuigen, en kosten van deskundigen in of buiten rechte. Ook indien de cliënt gefinancierde rechtshulp geniet zijn deze kosten verschuldigd. BTW: Over het honorarium is 21% BTW verschuldigd. Indien de cliënt gefinancierde rechtsbijstand geniet is hij/zij geen BTW verschuldigd. Indien de cliënt buiten de Europese Unie woont is de cliënt eveneens geen BTW verschuldigd.

Artikel 5 Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Tenzij Noordzee Advocatenkantoor goede gronden heeft om aan te nemen dat de cliënt niet in aanmerking kan komen voor door de overheid gefinancierde rechtshulp, zal het kantoor namens de cliënt bij het begin van de zaak trachten door de overheid gefinancierde rechtshulp te verkrijgen. Zaken die op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand worden behandeld worden gedeclareerd aan de cliënt tot een maximum van de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, waaronder onder meer begrepen de vastgestelde eigen bijdrage(n). Indien de cliënt niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp is het kantoor slechts bereid de cliënt in dezen bij te staan op basis van betaalde rechtsbijstand [artikel 3 van de algemene voorwaarden].

Artikel 6 Betaling

Declaraties van Noordzee Advocatenkantoor zijn veertien dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een bedrag van €10,00 ter zake van interne administratie- en incassokosten. Bij niet-betaling is de advocaat gerechtigd de werkzaamheden na schriftelijke vooraankondiging daarvan op te schorten cq. te staken.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Noordzee Advocatenkantoor

Noordzee Advocatenkantoor is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Noordzee Advocatenkantoor leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Noordzee Advocatenkantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico. Noordzee Advocatenkantoor is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Noordzee Advocatenkantoor. Als Noordzee Advocatenkantoor aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Noordzee Advocatenkantoor in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Noordzee Advocatenkantoor is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Noordzee Advocatenkantoor.

Artikel 8 Invorderingsrechten

Alle invorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt in verband met door Noordzee Advocatenkantoor verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid cliënt/opdrachtgever

De cliënt dient er voor in te staan dat de door hem/haar verstrekte gegevens juist zijn. Cliënt dient het behoorlijk uitvoeren van de opdracht mogelijk te maken, waaronder tevens wordt verstaan het doorgeven van adres- en telefoonnummerwijzigingen gedurende de behandeling van een zaak. De cliënt is zelf aansprakelijk voor een eventuele proceskostenveroordeling te zijner/harer laste bij verlies van een procedure, ongeacht of hij/zij voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt. Indien de cliënt en/gezamenlijk met een of meer anderen of namens een derde(n) opdracht geeft, zijn zowel de cliënt als bovengenoemde anderen of derde(n) hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de proceskostenveroordeling en de onder artikel 3 en artikel 4 gedeclareerde bedragen.

Artikel 10

Op de tussen Noordzee Advocatenkantoor en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Op klachten over de dienstverlening van Noordzee Advocatenkantoor zijn is uitsluitend het Klachtenreglement van Noordzee Advocatenkantoor van toepassing. Deze bepaling doet niet af aan de rechten van de opdrachtgever op grond van paragraaf 4 van de Advocatenkantoorwet 2015.